За да станете лектор по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ, ще трябва да преминете квалификационен курс от 16 учебни часа (присъствена и/или неприсъствена форма) за 1 квалификационен кредит. В Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”: dkprps@uni-plovdiv.bg ще може да получите информация относно графика за Вашия град или към кой сертифициран Координатор/Лектор да се обърнете за съвет .

Обучителният курс е разработен в отговор на потребностите на педагогическите специалисти да придобият знания и умения по предпазване на ученици от 12 до 16 години от употреба на алкохол. Той е структуриран по начин, който дава възможност да се разгледат и коментират различни казуси и проблемни ситуации, възникващи в ежедневието. Педагогическите специалисти ще се запознаят с различни подходи и стратегии за превенция на консумацията на алкохол, техники за диагностициране на проблема, превантивна дейност на ниво клас и училище, ще анализират и идентифицират възможностите за включване на родителите в дейностите по програмата.

Той е предназначен за: учители – прогимназиален и гимназиален етап, класни ръководители, психолози и педагогически съветници, назовавани по-долу и лектори на програмата. Препоръчва се всяко училище, което се включи в програмата, да избере Координатор, който да: поддържа контакт с организаторите и родителите, планира часовете на класа в училищната програма, обучава ново-присъединилите се колеги и др.

Завършилите квалификационния курс получават удостоверение от ДКПРПС на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и правото да провеждат в час на класа занятия по превенция на ранната употреба на алкохол, както и обучения, свързани с вътрешно училищната квалификация на педагогическите специалисти.

Ако смятате, че имате нужда от допълнителна подкрепа при убеждаването на Директора на училището, в преподавате, за провеждане на час на класа по програмата ДА ПОГОВОРИМ ЗА АЛКОХОЛ, отново Ви препоръчваме да ни пишете на: dkprps@uni-plovdiv.bg.

Материалите за учениците можете да изтеглите от този сайт и/или да получите хартиено копие от Книга на учителя, с което да работите в клас.

Ще Ви бъдем благодарни, ако след участие в квалификационния курс и/или след провеждане на час на класа във Вашето училище, попълните лично и с Вашите ученици приложените в този сайт (секция: ЗА УЧИТЕЛИ и секция: ЗА УЧЕНИЦИ) анкети.